ETHRA kunngjør publiseringen av rapporten for den store EU-nikotinbrukerundersøkelsen

Nikan, som er en av de 22 gruppene som ETHRA består av presenterer her den store undersøkelsen som er utført i regi av ETHRA.

Dette bør få opp øynene til norske folkehelsemyndigheter for betydningen av tobakksskadereduksjon.

Vi ser at overvekten av røykere ønsker å slutte, men mangler tilgjengelige skadereduserende nikotinprodukter. I tillegg til ønsket om en bedre helse er også prisen på skadereduserende nikotinprodukter et stort tema.

Forbrukerne av skadereduserende nikotinprodukter er fulle av håp og frykt. De ønsker trygge produkter, men frykten for smaksforbud og forsøpling ved innføring av max 10 ml flasker er stor. I tillegg frykter de  for skadene illegale e-væsker kan medføre om prisen blir for høy og det svarte markedet blomstrer opp. 

Undersøkelsen har vært publisert i norske forbrukergrupper og det er også en rekke nordmenn som har besvart denne undersøkelsen.

Vi kan også vise til en pågående norsk undersøkelse utført av Helene Berg, som viser at damp i all hovedsak erstatter røyk.

Det må lyttes til forbrukerne

 EU-UNDERSØKELSE AV NIKOTINBRUKERE 2020.

RAPPORT: RISE OF HARM REDUCTION. (link her )

European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) publiserte 8. juni rapporten om sin enorme EU-nikotinbrukereundersøkelse. Resultatene – fra mer enn 35.000 EU-respondenter – bekrefter at det er en ustoppelig bevegelse mot skadereduksjon i Europa.

Spørreskjemaet ble lansert online av ETHRA i siste kvartal av 2020 og tok for seg forbrukernes bruk av nikotinprodukter. Temaene inkluderte røyking og ønsket om å slutte, bruk av sikrere nikotinprodukter og barrierer for bytte forårsaket av europeiske og nasjonale regler. Over 37.000 mennesker, inkludert mer enn 35.000 innbyggere i EU deltok i ETHRA-undersøkelsen. ETHRA har nå behandlet dataene og publiserer analysen i i en rapport som åpner med et sammendrag av 10 viktige fakta. Datasettene og kommentarene for enkelte EU-land vil bli gjort tilgjengelig på ETHRA-siden på et senere tidspunkt.

Skadereduksjon hjelper for å slutte å røyke

SurveyBild1

Det er betydelig at over 27 000 av deltakerne i undersøkelsen hadde sluttet å røyke. Damp, snus og nikotinposer er de viktigste skadereduserende produktene som brukes til å slutte. Blant respondentene som noen gang hadde røkt hadde 83,5% av damperne og 73,7% av snusbrukere med hell sluttet å røyke.

Over 93% av damperne og 75% av snusbrukere oppga skadereduksjon og et ønske om bedre helse som årsaker til å ta i bruk disse produktene. Rapporten viser at de reduserte kostnadene sammenlignet med røyking. Tilgjengeligheten av smaker, tilgjengeligheten av produkter og muligheten til å justere produktene etter eget ønske er andre viktige faktorer for forbrukerne når de bytter til skadereduserende produkter.

HINDRINGER FOR Å SLUTTE Å RØYKE

Røyking er imidlertid fortsatt den dominerende måten å konsumere nikotin på i Europa. Mer enn 67% av dagens røykere som svarte på undersøkelsen vil slutte, men som rapporten vår viser, står de overfor barrierer i deres ønske om å være røykfrie.

Mangelen på tilgjengelighet av skadereduserende nikotinprodukter utgjør et stort hinder for forbrukere som ønsker å slutte å røyke. EUs forbud mot salg av snus (unntatt i Sverige) illustrerer denne barrieren, 31% av dagens røykere  indikerte at de ville være interessert i å prøve snus hvis salget ble legalisert i EU.

En fjerdedel (24,3%) av de som røyker, men som vil slutte, oppga den høye prisen på tryggere alternativer som en barriere for å slutte å røyke. Dette tallet stiger til 44,7% i land med høy avgift på dampeprodukter (Estland, Finland og Portugal).

SurveyPicture2

TPD-begrensningene på en maksimal nikotinkonsentrasjon på 20 mg / ml og et maksimalt flaskevolum på 10 ml har ført til et skifte i forbrukeratferd, der dampere har gått over til å bruke svært lave nikotin-e-væsker. Mer enn 30% av de som damper og røyker (‘dobbeltbrukere’) mente de kunne slutte å røyke helt hvis EUs nikotingrense ble økt.

HÅP OG FRYKT

Fremtiden er full av håp og frykt for europeiske nikotinbrukere i lys av TED- og TPD-revisjonene. Hvis EU forbyr smaker vil sannsynligvis 28% av damperne gå tilbake til røyk og 71% vil vurdere å bruke det svarte markedet eller andre alternative kilder. I de 16 EU-landene uten avgifter på damp bruker bare 1% av damperne for tiden alternative kilder.

Hvis EU opphevet grensen på 10 ml flaske svarte 89% av damperne at de ville kjøpe større flasker med e-væske for å redusere plastavfall. 83% av de som damper er for å ha tilgang til en EU-database som viser ingrediensene i e-væske. 

ETHRA ANBEFALER

I lys av resultatene fra EUs nikotinbrukereundersøkelse 2020 anbefaler ETHRA at EU-forbudet mot salg av snus oppheves,  at 10 ml påfyllingsflasken og 20 mg / ml nikotinkonsentrasjonsgrenser revideres oppover, og at det publiseres databaser om dampeprodukter.

Oppheving av avgifter i 12 land og opphevelse av smaksforbud i Estland, Finland og Ungarn er også nødvendig for at europeiske røykere skal ha frihet til å slutte å røyke ved å bruke produkter med lav risiko.

ETHRA EUs nikotinbrukereundersøkelse

Undersøkelsen og rapporten er det felles arbeidet til European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) med de 22 foreningsmedlemmene, ved hjelp av vitenskapelige partnere, vapers, snusbrukere og venner. Ingen fikk betalt for noe arbeid for denne undersøkelsen. Koordineringsarbeidet ble utført av Philippe Poirson (Sovape), som ikke har økonomiske bånd til noen bransje eller virksomhet, inkludert filantropi. Bruk av Evalandgo GDRP-kompatibel undersøkelsesplattform (€ 50 / måned abonnement) ble levert av Sovape, en fransk ideell forening uten lenker til tobakk eller farmasøytisk industri.European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) diskuterer og utveksler informasjon og potensielle tiltak for å redusere eksponering for røykerelatert skade. ETHRA er en allianse med 22 grasrotforbrukergrupper i 16 europeiske land, som representerer omtrent 27 millioner forbrukere over hele Europa og støttes av vitenskapelige eksperter innen tobakksskadereduksjon  eller forskning på nikotin. Vi har et unikt, paneuropeisk perspektiv på hvordan brukere av nikotin kan få tryggere produkter. ETHRA er ikke finansiert og har ingen interessekonflikter i bransjen.