Langtidsstudie av KOLS-pasienter

Gjengitt med tillatelse av Valeria Nicolosi

Nikan har tidligere publisert en 3 år lang studie utført av Riccardo Poloso

Han undersøkte da 48 pasienter med KOLS som røyket tobakkssigaretter og/eller brukte e-sigaretter. Han undersøkte den gang forskjeller i lungefunksjon, livskvalitet samt KOLS-forverring.

Riccardo Polosa er professor i indremedisin med spesialitet innen respiratoriske sykdommer. Han har arbeidet for tobakksskadereduksjon gjennom en årrekke, og er en velrenommert forsker som står bak en lang rekke publikasjoner innenfor dette feltet.

I Sage journals 20. oktober 2020 er det publisert en ny studie utført av Polosa og 4 medarbeidere. 

Medarbeidere i Nikan deltok 16. desember på Catania Conversation Meeting, et webinar hvor denne studien var et av temaene. 

Dette er en langtidsstudie over 5 år og følger opp studien publisert i mars 2019. Her sammenlignet de KOLS pasienter som har byttet fra røyk til e-sigaretter med en kontrollgruppe. Det ble brukt en rekke metoder og parametre i forsøket og de ble jevnlig fulgt opp.

Noen av resultatene du kan lese i selve studien under er:

 • Etter 60 måneder var data tilgjengelig for 39 KOLS-pasienter (33 menn, 6 kvinner).
 • Med det høykvalitetsutstyret som er tilgjengelig i dag viser det seg nå bemerkelsesverdige slutterater – selv sammenlignet med NRT.  Deltagerne brukte sitt eget dampeutstyr, og de byttet dette ut flere ganger underveis i studien.
 • De fleste brukere startet med 12–18 mg / ml (middels / høy) nikotinstyrke og reduserte deretter gradvis nikotinstyrken over tid; 
 • I en analyse av røykere med KOLS som hadde dampet regelmessig i minst 24 måneder ble det ikke rapportert noen negative effekter. Videre fant den samme studien en markant reduksjon i årlige KOLS-forverringer og generelle forbedringer av helsestatus. En påfølgende oppfølging etter 3 år av samme kohort med KOLS-pasienter som bruker damp regelmessig, av samme gruppe forskere, bekreftet at disse objektive og subjektive helsemessige fordeler vedvarer på lang sikt.
 • Et annet viktig funn av studien er at bare 8,3% pasienter fra KOLS-brukergruppen som benyttet e-sigaretter vendte tilbake til røyk i løpet av studiens varighet på 5 år.
 • Resultatene av denne studien er verdifulle fordi mange KOLS-pasienter viser liten interesse for å slutte eller redusere bruken av sigaretter til tross for symptomene. Å bytte til langt mindre skadelige erstatninger kan begrense lidelsen til mange pasienter ved å redusere noe av den ellers uunngåelige byrden av luftveissykdommer og dødelighet forårsaket av sigarettrøyking. Leger med ansvar for den røykende pasienten med KOLS bør vurdere alle tilgjengelige alternativer og velge de som gir størst sannsynlighet for å stoppe eksponering for tobakksrøyk, inkludert e-sigaretter. 

Denne studien er den hittil lengste kliniske oppfølgingen som noensinne er rapportert på dette området. I studien opplevde pasienter med KOLS som avsto fra å røyke eller reduserte sigarettforbruket vesentlig ved å bytte til damp, forbedringer i objektive og subjektive helseresultater. Disse positive helseeffektene vedvarte på lang sikt, i opptil 5 år. Å bytte fra røyk til damp fører til færre KOLSforverringer, noe som er forventet fordi røykeslutt er kjent for å redusere KOLS-progresjon og for å forbedre pasienters respiratoriske helse.

Nikan har fremhevet noen viktige punkter i studien nedenfor.

Bakgrunn og mål:

De langsiktige helseeffektene av bruk av elektroniske sigaretter (EC) hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er stort sett ikke utforsket. Vi presenterer funn fra en 5-årig prospektiv vurdering av respiratoriske parametere i en kohort av KOLS-pasienter som betydelig reduserte konvensjonell røyking eller oppnådde å slutte med tobakksrøyk ved å bytte til EC.

Metoder:

Pasientene ble evaluert prospektivt for sine målinger av respiratoriske forverringer, spirometriske indekser, livskvalitet ved hjelp av KOLS-vurderingsverktøyet (CAT), 6-minutters gangavstand (6MWD), samt konvensjonelt sigarettforbruk. Baselinjemålinger før bytte til EC-bruk ble sammenlignet med oppfølgingsbesøk etter 12-, 24-, 48- og 60-måneder. Alders- og kjønnstilpassede KOLS-pasienter som rapporterte å være vanlige røykere (ikke bruker EC) var referansegruppen for analysen.

Resultater:

Komplette data var tilgjengelige fra 39 pasienter. De i EF-brukergruppen oppnådde en markant nedgang i sigarettrøyking eller avholdenhet. KOLS EC-brukere hadde en betydelig reduksjon i KOLS-forverring;  den gjennomsnittlige (± SD) graden av forverring falt fra 2,3 (± 0,9) ved baseline til 1,1 (± 1,0) etter 5 år ( p  <0,001), mens ingen signifikante endringer ble observert i kontrollgruppen.

Signifikante og konstante forbedringer i lungefunksjon, CAT-score og 6MWD ble rapportert i EF-brukergruppen i løpet av den 5-årige observasjonsperioden sammenlignet med referansegruppen ( p  <0,05).

Konklusjon:

Denne studien antyder at bruk av E-sigaretter kan forbedre objektive og subjektive KOLS-resultater, og at fordelene som oppnås ser ut til å vedvare på lang sikt. Bruk av E-sigaretter  for røykeslutt kan redusere noe av skadene som følge av tobakksrøyking hos KOLS-pasienter.

Introduksjon

Tobakksrøyking er en hovedårsak til for tidlig dødelighet over hele verden, hovedsakelig forårsaket av lungekreft, hjerte- og karsykdommer og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

KOLS er en tilstand som er karakterisert av pågående betennelse og redusert funksjon i luftveiene, som kulminerer med luftveissymptomer, progressiv forverring av lungefunksjonen, respirasjonssvikt og død. Langtidseksponering for en rekke røykefaktorer antas å være årsaken til denne spesifikke luftveissykdommen. Avholdenhet fra konvensjonell tobakksbruk er den eneste rapporterte evidensbaserte strategien som forbedrer prognosen for KOLS. Dessuten har det vist seg å slutte reduserer nedgangen i lungefunksjonen og forbedrer den generelle helsetilstanden. I tillegg reduserer røykeslutt risikoen for å utvikle andre tobakksrelaterte sykdommer.

Mens røykeslutt er prioritert for røykere med KOLS, opplever disse pasientene store vansker med å slutte. Lisensiert slutt-terapi [dvs. nikotinerstatningsterapi (NRT), bupropion og vareniklin] ser ut til å ha ganske liten eller variable effekter på varig røykeslutt hos pasienter med KOLS.. Pasienter opplever problemer med å slutte helt, og dette kan kreve langvarig behandling og / eller vedvarende bruk av nikotin for å opprettholde fortsatt avholdenhet fra røyking. Åpenbart kan en bedre forståelse av det å forsøke å slutte og å lykkes med røykeslutt, og å få hjelp ved  rutinemessig klinisk konsultasjon forbedre resultatene, selv om denne kunnskapen mangler hos KOLS-pasienter som røyker. Et alternativ for pasienter med KOLS som har vanskeligheter med å slutte, er en av de pragmatiske strategiene for reduksjon av tobakksskader (THR), å erstatte sigarettrøyk med forbrenningsfri nikotinleveringsstrategi [dvs. elektroniske sigaretter (EC)]  for å oppnå betydelige helsegevinster. Mekanismen for skadereduksjon er å redusere brennbare tobakkskjemikalier som er ansvarlige for den ødeleggende etiologien til tobakkrelatert sykelighet og dødelighet. Som lungeleger må vi være klar over skadene forårsaket av tobakkrøyk, og være klar over de begrensede negative helseeffektene av nikotin når de konsumeres i lave konsentrasjoner. Selvfølgelig er bruken av elektroniske sigaretter en strategi for behandling av pasienter som røyker, og ikke en godkjenning av bruken av de som ikke røyker og ungdom, som bør frarådes å konsumere nikotin i noen form.

EC  har fått aksept og støtte for å redusere sigarettforbruket, de kan spare penger sammenlignet med sigaretter og bytte til et mindre skadelig alternativ til røyking som gjør at de kan opprettholde røykemønsteret. Fordelen med EC er at de ikke inneholder tobakk, og de medfører heller ikke forbrenningstemperaturer som genererer giftige stoffer.  Imidlertid er de ikke helt trygge, men under rutinemessige bruksforhold har laboratorietesting vist at mengden kjemiske bestanddeler i utslipp fra EC-aerosoler er betydelig lavere enn fra røyking av konvensjonelle sigaretter. Den betydelige reduksjonen i giftig eksponering fra å erstatte konvensjonelt sigarettforbruk med EC forventes å gi betydelige helsegevinster. EC som en THR-strategi kan redde flere liv raskere enn det tidligere var mulighet for. Oddsen for å avstå fra konvensjonelle sigaretter for EC-brukere er imidlertid variabel. De fleste studier som antyder lave slutt-rater for ECs har undersøkt tidligere dampeprodukter av dårlig kvalitet med utilstrekkelig tilførsel av nikotin. Tvert imot viser nyere (og bedre utformede) randomiserte kontrollerte studier (RCT) med høykvalitets dampeprodukter nå bemerkelsesverdige slutt-rater – selv sammenlignet med NRT. Dog er data om risiko-nytte-forholdet for eC-bruk hos KOLS-røykere begrenset.

USA (US) undersøkelser fra 2014 og 2015 indikerer at tidligere røykere med KOLS kan bruke EC for å unngå tilbakefall. En stor tverrsnittsundersøkelse av 1190 KOLS-EC-brukere fant at 75,7% oppga at de hadde bedring av respiratoriske symptomer etter bytte, og bare 0,8% rapporterte en forverring av symptomene.

I en retrospektiv analyse av røykere med KOLS som hadde dampet (virkningen av inhalering fra EC) regelmessig  i minst 24 måneder rapporterte ingen negative effekter.Videre fant den samme studien en markant reduksjon i årlige KOLS forverringer og generelle forbedringer av helsestatus vurdert med KOLS-vurderingsverktøyet (CAT) og fysisk aktivitet,  vurdert ved hjelp av 6-minutters gangavstandstest (6MWT). En påfølgende potensiell oppfølging etter 3 år av samme kohort KOLS-pasienter som bruker EC regelmessig, av samme gruppe forskere, bekreftet at disse objektive og subjektive helsemessige fordelene vedvarer på lang sikt.

Ikke desto mindre er mer kunnskap om de langsiktige helseeffektene av rutinemessig “damping” i denne pasientpopulasjonen viktig for å gi gode råd til KOLS-pasienter som ikke kan slutte eller som ikke er interessert i å slutte.

Målet med den nåværende studien var å validere og utvide disse første funnene ved å rapportere objektive og subjektive helseparametere for påfølgende oppfølging i samme kohort av KOLS-pasienter som fortsatte å dampe daglig i opptil 5 år. Funn ble sammenlignet med alders- og kjønnsmatchede KOLS-pasienter som røykte regelmessig.

Metoder

Pasientpopulasjon

En gjennomgang av medisinske journaler over KOLS-pasienter ble rutinemessig fulgt opp i poliklinikker på fire italienske sykehus. En diagnose av KOLS ble stilt i samsvar med kriteriene fastsatt av det globale initiativet for kronisk obstruktiv lungesykdom (GOLD), (en protokoll for behandlingsstrategi framlagt av WHO, red. anm).Når det gjelder farmakologisk behandling, tok pasienter forskjellige kombinasjoner av inhalasjons kortikosteroider med bronkodilatatorer (inkludert langtidsvirkende β2-agonister og langtidsvirkende antikolinergika, individuelt eller i kombinasjon) som anbefalt av GOLD-retningslinjene.

I løpet av en periode på omtrent 6 år (september 2013 – oktober 2019) ble data hentet fra pasienters medisinske journaler fra baseline og oppfølgingsbesøk. Detaljer om disse pasientene har blitt beskrevet tidligere. Kort fortalt ble de KOLS-pasienter som rapporterte om  regelmessig daglig EC-bruk på planlagte polikliniske avtaler vurdert inkludert.  De brukte sitt eget dampeutstyr  som en del av sitt valg i å omfavne en ny røykfri  livsstil. De som rapporterte daglig bruk av EC på minst to påfølgende polikliniske avtaler (ikke mindre enn 12 måneders mellomrom) ble inkludert i studien (EC-brukergruppen). Basisbesøket ble ansett som klinikkbesøket før det første av de to påfølgende oppfølgingsbesøkene da pasientene ikke brukte EC. EC-enheter og tilsvarende nikotin-e-væskestyrker ble notert. Datasett fra alders- og kjønnstilpassede KOLS-pasienter som regelmessig røykte konvensjonelle sigaretter (og ikke brukte EC) i løpet av samme observasjonsperiode og deltok på de samme klinikkene, ble inkludert som en referansegruppe (sigarettrøykergruppe). Polikliniske pasienter i denne studiegruppen var ikke opptatt av å slutte å røyke, til tross rutinemessige  korte råd om røykeslutt ved hver kontakt. Studiemålene og utformingen var ikke kjent for sykehuspersonalet; datautvinning ble utført fra pasienters sykejournal.
I den nåværende studien ble dataanalyser utført for oppfølgingsbesøk som ble tidsbestemt omtrent 12, 24, 48 og 60 måneder fra baseline. Godkjenning for studien ble ervervet av koordinasjonssentrets etiske vurderingsnemnd ved ‘Policlinico-Vittorio Emanuele Hospital’ (godkjenningsnummer 647 14. mai 2013), og hver pasient ga skriftlig informert samtykke.

Studiedesign og studievurderinger

Studiedesign og vurderinger av studien har blitt beskrevet tidligere. Kort fortalt en gjennomgang av pasientens kliniske notater ved baseline (når KOLS-pasienter i EF-gruppen rapporterte første gang om bruk av EU), ved 12 ± 1,5 (oppfølgingsbesøk 1; F / opp1) og ved 24 ± 2,5 oppfølgingsbesøk 2; F / opp2) måneder for å innhente data om (i) deres luftveissymptomer, (ii) røykestatus [biokjemisk bekreftet av utpustet karbonmonoksid (eCO)], sigarettforbruk per dag (cig / dag), samt EC-bruk, (iii) det årlige antallet alvorlige KOLS-forverringer, (iv) lungefunksjonsparametere etter bronkodilatator (medisiner som utvider lungene, red anm) [tvungen ekspirasjonsstrøm i 1 s (FEV1); tvungen vital kapasitet (FVC); utåndingsforhold (FEV1 / FVC)]; (v) CAT-score og (vi) 6MWD.

I den nåværende studien ble KOLS EC-bruker- og KOLS-kontrollgrupper evaluert prospektivt for endringer i de samme objektive og subjektive parametrene ved oppfølgingsbesøk ved 48 ± 3 måneder (oppfølgingsbesøk 3; F / opp3) og 60 ± 3 måneder (oppfølgingsbesøk 4; F / opp4).

I tillegg vurderte vi også variasjoner i den relative andelen av KOLS GOLD stadier i løpet av den 5-årige studieperioden.

I forbindelse med studien ble alvorlige forverringer definert som endringer i pasientenes lungesymptomer som nødvendiggjorde antibiotika og / eller orale kortikosteroider via primærlege, akuttmottak og / eller innleggelse på sykehus. Forstøver terapi kan ha blitt gitt for å oppnå forbedringer i pasientenes tilstand i de to sistnevnte tilfellene.

CAT er et helsestatusvalidert spørreskjema som brukes hos KOLS-pasienter. En forskjell på to enheter regnes som en minimal klinisk viktig forskjell i pasientenes symptomatologi.

6MWD er en vurdering av pasientenes generelle evne til å gjennomføre hverdagslige aktiviteter. Denne testen ble bare tilbudt pasienter som var behagelige og fysisk i stand til å fullføre testen. 

Røyking /dampe-status

Røykeslutt ble definert som fullstendig selvrapportert opphør av konvensjonell røyking (ikke engang et trekk) fra forrige studiebesøk; som ble bekreftet biokjemisk ved F / up3 og 4 av eCO-nivåer på ~ 7 ppm.

KOLS EC-brukere som fullstendig sluttet med  konvensjonell tobakkrøyking, ble definert som quitters (enkeltbrukere), og pasienter som rapporterte å bruke EC i kombinasjon med konvensjonell tobakkrøyking ble definert som dobbeltbrukere.

KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom; EC, elektronisk sigarett.

Datahåndtering og statistiske analyser

Demografiske og kliniske data for alle pasienter som ble rekruttert til studien ble registrert på tidspunktet for poliklinisk besøk. Pasientdata ble hentet for den aktuelle studien fra saksregistreringer til et elektronisk regneark før statistisk beregning. Det er bemerkelsesverdig at prosjektlederne som som var involvert i studieanalysene, ikke var involvert i medisinsk ledelse av deltakerne i studien eller i utvinning av dataene fra saksregistrene.

I de gjeldende analysene presenteres pasientparametere som middel [± standardavvik (SD)] og medianer [interkvartile range (IQR)] for henholdsvis parametriske og ikke-parametriske data. Data fra enkelt- og dobbeltbrukere ble også hentet ut for sekundære analyser. Statistiske analyser ved bruk av studentens t- test og Wilcoxon-signerte rangtest ble utført for henholdsvis parametriske eller ikke-parametriske data. Innenfor gruppen doble og enkeltbrukere hadde lignende statistiske analyser utført fra baseline, og disse analysene ble ekskludert i de samlede analysene. Analyse av gjentatte tiltak med Bonferroni-korreksjon mellom de to studiegruppene ble utført for gjentatte parametermålinger over 5-årsperioden. Tall  mindre enn 0,05 ble ansett for å indikere statistisk signifikans. Alle statistiske evalueringer ble utført med Statistical Package for Social Science (SPSS for Windows, versjon 20.0, Chicago, IL, USA).

Resultater

Pasientegenskaper

Etter 60 måneder var komplette datasett tilgjengelig for 39 KOLS-pasienter (33 menn, 6 kvinner) – av de 48 individene som ble registrert ved baseline, 19 i KOLS-røykergruppen og 20 i KOLS-brukergruppen. Datasett fra fire pasienter (16,7%) ble ekskludert i brukergruppen i EF på grunn av tilbakefall til sigarettrøyking eller å slutte å dampe. I gruppen KOLS-røykere ble datasett fra fem pasienter ekskludert eller utilgjengelig fordi to sluttet å røyke (8,3%), en flyttet til en annen by, en utviklet ondartet sykdom og ble overført til en annen klinikk og en døde. Basisdemografien, vurderte parametere og COPD GOLD-iscenesettelse som  beskrevet i tabell 1. Det var ingen statistiske forskjeller mellom de to studiegruppene for noen av parametrene. Pasienter hadde mild til alvorlig luftveisobstruksjon i henhold til COPD GOLD-retningslinjene, og ble behandlet deretter.


BordTabell 1. Basislinjedemografi for deltakere som fullførte 60 måneders evaluering (før de byttet til EC).

Tabell 1. Basislinjedemografi for deltakere som fullførte 60 måneders evaluering (før de byttet til EC).

Røykeforbruk og EC-bruk.

Hos KOLS EC-brukere ble det registrert en signifikant reduksjon i konvensjonell sigarettbruk med en gjennomsnittlig (± SD) sigaretter / dag på 22,1 (± 4,7) ved baseline, og falt til 2,2 (± 2,2), 1,8 (± 2), 1,4 ( ± 1,6) og 1,4 (± 1,6) ved henholdsvis F / opp1, F / opp 2, F / opp 3 og F / opp 4 ( p  <0,001 for alle fire besøk) ( Tabell 2 ; Figur 1). Ingen signifikante endringer ble observert i KOLS-kontrollene i antall sigaretter røykt per dag. I COPD EC-brukergruppen ble fullstendig avholdenhet (quitters; eksklusive EC-brukere eller enkeltbrukere) i sigaretter røykt per dag rapportert i 9/20 (45%) ved F / opp 4; og hos de som fortsetter å røyke (dobbeltbrukere) i 11/20 (55%) ( Tabell 3 ). Det var en betydelig nedgang i konvensjonelt sigarettforbruk hos doble brukere med gjennomsnittlig (± SD) sigaretter / dag ved baseline som gikk ned fra 23,7 (± 5,4) til 4 (± 1,2), 3,6 (± 1,3), 3,1 (± 0,6) og til 3,0 (± 0,5) ved henholdsvis F / opp 1, F / opp 2, F / opp 3 og F / opp 4 ( p  <0,001 for alle fire besøk) ( Tabell 3). Det er verdt å merke seg at alle dobbeltbrukere konsekvent reduserte den daglige røykingen med minst 80% av baselineforbruket gjennom hele studien. Samlet sett var det en signifikant reduksjon i tobakkssigaretter røykt per dag mellom studiegruppene over 60-måneders observasjonsperiode ( p  <0,001).


BordTabell 2. Endringer i studieparametere fra baseline ved 12-, 24-, 36-, 48- og 60-måneders oppfølgingsbesøk hos KOLS-kontroller og KOLS EC-brukere.

Tabell 2. Endringer i studieparametere fra baseline ved 12-, 24-, 36-, 48- og 60-måneders oppfølgingsbesøk hos KOLS-kontroller og KOLS EC-brukere.


            figur

Figur 1. Antall sigaretter som røykes per dag ved baseline, oppfølgingsbesøk 1 (12 ± 1,5 måneder), besøk 2 (24 ± 2,5 måneder), besøk 3 (48 ± 3 måneder) og besøk 4 (60 ± 3 måneder) separat for brukere av KOLS elektroniske sigaretter (lukkede trekanter) og KOLS kontroller (lukkede sirkler). Alle data uttrykt som gjennomsnitt og feilfelt er standardavvik for gjennomsnittet.


BordTabell 3. Endringer i studieparametere fra baseline ved 12-, 24-, 36-, 48- og 60-måneders oppfølgingsbesøk hos enkelt- og dobbeltbrukere.

Tabell 3. Endringer i studieparametere fra baseline ved 12-, 24-, 36-, 48- og 60-måneders oppfølgingsbesøk hos enkelt- og dobbeltbrukere.

En blanding av forskjellige dampeprodukter ble brukt av KOLS-pasienter i gruppen KOLS-EC-brukere over studiens varighet på 5 år. Enheter og / eller e-væsker ble skiftet ganske ofte over tid. En økende prosentandel av brukerne byttet fra standard påfyllbare e-cigs til mer avanserte enheter under studien (fra 9% ved baseline til 18% ved første bølge). Ytterligere detaljer ble ikke registrert i påfølgende bølger. Imidlertid ble nikotinstyrken mer nøyaktig sporet. De fleste brukere startet med 12–18 mg / ml (middels / høy) nikotinstyrke ved baseline og reduserte deretter gradvis nikotinstyrken over tid; etter 5 års oppfølging, brukte bare 2 av 20 brukere fremdeles middels / høy nikotinstyrke e-væsker, mens de andre konsumerte 3-9 mg / ml (lav) nikotinstyrke.

KOLS-forverringer

KOLS EC-brukere hadde en markant reduksjon i KOLS-forverring; med en gjennomsnittlig (± SD) årlig forverringsraten synkende fra 2,3 (± 0,9) ved baseline til 1,8 (± 1) ved F / opp1 ( p  = 0,004), 1,4 (± 0,9) ved F / opp2 ( p  <0,001), 1,2 (± 1,0) ved F / opp3 ( p  <0,001) og 1,1 (± 1,0) ved F / opp 4 ( p  <0,001), henholdsvis ( Tabell 2 ). 

Omvendt var det ingen signifikante endringer fra baseline i den årlige KOLS-forverringsgraden i kontrollgruppen i løpet av de 5 årene. En total signifikant ( p  = 0,046) mellom reduksjon i gruppe i KOLS-forverring ble observert i løpet av den 5-årige observasjonsperioden ( Tabell 2 ; Figur 2). Konsistent nedgang i KOL-forverring ble observert hos de to brukerne fra baseline; med gjennomsnittlig (± SD) årlig forverringsrate på 2,6 (± 0,8) ved baseline redusert signifikant til 1,5 (± 0,9) ved F / opp2 ( p  = 0,004), 1,4 (± 0,9) ved F / opp 3 ( p  = 0,010 ) og 1,6 (± 1,0) ved  henholdsvis F / up4 ( p = 0,021) ( tabell 3 ). Signifikante reduksjoner i de årlige KOLS-forverringene ble observert ved alle oppfølgingsbesøkene sammenlignet med baseline i de eksklusive brukerne av EF (enkeltbrukere) ( tabell 3 ).


            figur

Figur 2. Endringer i antall KOLS-forverringer per år fra baseline, ved oppfølgingsbesøk 1 (12 ± 1,5 måneder), besøk 2 (24 ± 2,5 måneder), besøk 3 (48 ± 3 måneder) og besøk 4 (60 ± 3 måneder) separat for brukere av KOLS-elektroniske sigaretter (lukkede trekanter) og KOLS-kontroller (lukkede sirkler). Data uttrykt som gjennomsnitt og feilfelt er standardavvik for gjennomsnittet.

Lungfunksjonsvurderinger og KOLS-status.

Det var betydelige forbedringer i post-bronkodilatator FEV1 og FVC hos EC-brukere sammenlignet med baseline ved alle oppfølgingsbesøk bortsett fra F / up 2 ( tabell 2 ; figur 3ab). Reduksjoner i spirometriske indekser sammenlignet med baseline ved alle oppfølgingsbesøk i kontrollgruppen ble notert, selv om dette ikke var signifikant ( Tabell 2 ; Figur 3ab). Det var generelt markante forskjeller mellom de to studiegruppene i de spirometriske vurderingene ble observert til fordel for EC-brukerne ( tabell 2 ).


            figur

Figur 3. Prosentvis endring i median FEV1 (a) og FVC (b) fra baseline, ved oppfølgingsbesøk 1 (12 ± 1,5 måneder), besøk 2 (24 ± 2,5 måneder), besøk 3 (48 ± 3 måneder) og besøk 4 (60 ± 3 måneder) separat for COPD EC-brukere og COPD-kontroller.

BL, grunnlinje; KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom; EC, elektronisk sigarett; FEV1, tvungen ekspirasjonsvolum på 1 sekund; FVC, tvunget vital kapasitet; L, liter; M, måneder.

GOLD KOLS statusendringer gjennom hele studien er illustrert i figur 4. I løpet av den 60-måneders observasjonsperioden nedtrappet et antall pasienter i EC-gruppen (dvs. forbedret) fra henholdsvis GOLD KOLS stadie 4 og 3 til stadie 3 og 2. I kontrast ble det observert minimale endringer i GOLD KOLS-stadier i kontrollgruppen.


            figur

Figur 4. Prosentvis endring hos pasienter KOLS GOLD-stadium i løpet av studietiden.

BL, grunnlinje; KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom; GOLD, globalt initiativ for kronisk obstruktiv lungesykdom; EC, elektronisk sigarett; M, måneder.

CAT score og 6MWD

CAT-score, som er en subjektiv KOLS-vurdering, forbedret seg betydelig i EC KOLS-gruppen ved alle de fire oppfølgingstidspunktene sammenlignet med baseline ( p  <0,05 ved alle oppfølgingsbesøk) ( Tabell 2 ). På samme måte ble det i løpet av studien observert relevante kliniske forbedringer i median CAT-score fra baseline ( tabell 2 ). I kontrollgruppen ble det ikke observert noen signifikante eller klinisk relevante forbedringer ved noen av oppfølgingsbesøkene fra baseline. Det var ingen samlet signifikant forbedring i CAT-score mellom gruppene i løpet av den 5-årige studieperioden ( p  = 0,158) ( Tabell 2 ; Figur 5).


            figur

Figur 5. Prosentvis endring i median CAT-score fra baseline, ved oppfølgingsbesøk 1 (12 ± 1,5 måneder), besøk 2 (24 ± 2,5 måneder), besøk 3 (48 ± 3 måneder) og besøk 4 (60 ± 3 måneder) separat for KOLS EC-brukere og KOLS.

BL, grunnlinje; CAT, KOLS vurderingsverktøy; KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom; EC, elektronisk sigarett; M, måneder.

Resultatene av 6MWD ved alle fire oppfølgingsbesøk var tilgjengelige for 10 pasienter i KOLS EC-gruppen, mens de fra KOLS-kontrollgruppen var tilgjengelige for 11 pasienter. I EC-brukergruppen ble det observert signifikante forbedringer fra baseline i 6MWD alle tidspunkter ( p  <0,01); det var ingen bemerkelsesverdige forbedringer i 6MWD i kontrollgruppen ( tabell 2 ). 5 år fra baseline forbedret 6MWD seg med en median på 66,5m ( p  = 0,005) i KOLS EC-brukergruppen, mens den økte med en median på 20 m ( p  = 0,722) i KOLS-kontrollgruppen ( tabell 2 ). En signifikant ( p  = 0,012) forbedring i 6MWD ble observert mellom studiegruppene over den 5-årige oppfølgingsperioden ( tabell 2).

Diskusjon

I vår studie, som hittil er den lengste kliniske oppfølgingen som noensinne er rapportert på dette området, opplevde pasienter med KOLS som avsto fra å røyke eller reduserte sigarettforbruket vesentlig ved å bytte til damp, forbedringer i objektive og subjektive helseresultater. Disse positive helseeffektene vedvarte på lang sikt, i opptil 5 år. Å bytte fra røyk til damp fører til forbedrede KOLS-utfall, noe som forventes fordi røykeslutt er kjent for å redusere KOLS-progresjon og for å forbedre pasienters respiratoriske helse.

Et viktig funn av studien er at KOLS-forverring ble redusert med omtrent 50% hos pasienter som sluttet eller reduserte røykeforbruket betydelig etter å ha byttet til damp. Omfanget av antall KOLS-forverringer som ble redusert hos disse pasientene er av klinisk betydning og ligner den som er observert ved farmakologiske inngrep. Det er vist at langvarig eksponering for sigarettrøyk øker følsomheten for luftveisinfeksjon og forverring av luftveissymtomer, slik at røykeslutt kan redusere disse tilstandene og relaterte symptomer. Tidligere røykere i en studie rapporterte en 43% lavere risiko for KOLS-relaterte sykehusinnleggelser sammenlignet med aktive røykere. En annen studie fant en 22% risikoreduksjon av KOLS-forverring hos tidligere røykere sammenlignet med de som fortsatt røyket; dette ble bekreftet etter justering for komorbiditet, KOLS alvorlighetsindekser og sosioøkonomisk status. Studier som ikke har funnet forskjeller i innleggelser på sykehus mellom røykere og tidligere røykere med KOLS, klarte ikke å redegjøre for at KOLS-forverringsrisiko hadde sammenheng med  varighet for røykeslutt, sykdoms alvorlighetsgrad, tilstedeværelse av komorbiditeter og alder . Derfor kan det forventes at bytte fra røyking til damping vil føre til en markert nedgang av luftveisinfeksjoner og KOLS-forverring.

I samsvar med våre tidligere observasjoner, ble lungefunksjon, respiratorisk helse (dvs. CAT) og fysisk aktivitet (dvs. 6MWD) forbedret konsekvent hos KOLS-pasienter som sluttet eller reduserte vesentlig sigarettforbruk etter byttet til damp. Disse resultatene er de samme som hos KOLS-pasienter som gjennomgår intensive rehabiliteringsprogrammer. 

Små forbedringer i post-bronkodilatator FEV1 ble observert i løpet av den 5-årige observasjonsperioden hos KOLS EC-brukere, men den differensielle effekten av medisinbruk mellom de to studiegruppene kan ikke ekskluderes. Alternativt, på grunn av det langvarige fraværet / reduksjonen av eksponering for sigarettrøyk hos KOLS-EC-brukere, kan vi spekulere i at luftveiene kunne ha forbedret deres respons på salbutamol. Som ytterligere støtte for denne hypotesen, en post hoc analyse av pre- versuspost-bronkodilatatorforskjell i FEV1-verdier mellom de to gruppene indikerte at post-bronkodilatatorverdier ved F / opp 3 og 4 var høyere enn verdiene før bronkodilaterende i brukergruppen for KOLS EC. Ikke desto mindre er fordelene med EF-bruk for å bestemme forbedringer av lungefunksjonen omstridt i noen studier. Sammenhengen mellom EF-bruk og selvrapporterte kroniske luftveissymptomer er rapportert i tverrsnittsundersøkelser av voksne i USA, men disse tverrsnittsstudiene kan ikke påvise årsakssammenheng, og er ikke justert for røyking, noe som er en åpenbart kritisk faktor for forvirring.  En  nylig studie  som analyserte data fra to store potensielle kohorter konkluderte med at e-sigarettbrukere hadde raskere nedgang i lungefunksjonen, men denne trenden vedvarte ikke etter justering for konvensjonell sigarettrøyking – som selvfølgelig er nøkkelfaktoren som driver den akselererte nedgangen i lungefunksjonen – og studien målte ikke frekvensen av EF-bruk. Også e-sigarettbrukere hadde en lang rekke røykeår bak seg, og dette forklarte dermed hvorfor de også hadde dårligere lungehelse, og at det derfor var mer sannsynlig at de rapporterte om  kronisk bronkitt og forverringer som avklart i en detaljert kritikk av denne studien. 

Nedgradering fra GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) KOLS  3 / 4–1 / 2 i brukergruppen for KOLS EC i løpet av studiens varighet på 5 år var ikke en overraskende observasjon gitt de ovennevnte forbedringene i frekvensen av KOLS forverringer, generell helsestatus og lungefunksjon.

Et annet viktig funn av studien er at bare 8,3% pasienter fra KOLS EC-brukergruppen vendte tilbake til røyk i løpet av studiens varighet på 5 år, noe som tyder på at forebygging av tilbakefall kan være en viktig mekanisme der damp bidrar til langsiktig røykeslutt. Damp etterligner opplevelsen av røyking og relaterte ritualer og gir kraftige kompenserende fysiske og atferdsmessige effekter, muligens tjener det som en effektiv forebyggingsmetode som bidrar til de lave tilbakefallene som er observert i denne studien. Tilsvarende lavere tilbakefall med damp er også observert i studier av røykere med schizofreni, astma og hypertensjon. Reduksjonen i tilbakefall er viktig fordi røykere med KOLS ikke responderer godt  på røykesluttprogrammer. 

Nedgangen i karbonmonoksideksponering og karboksyhemoglobinnivået etter røykeslutt og den tilhørende tidsavhengige forbedringen i treningstoleranse som oppstår etter røykeslutt kan forklarer at mange rapporterer om forbedret helse

Studien vår har en rekke begrensninger. For det første er våre funn basert på en liten kohort KOLS-pasienter som må tolkes med forsiktighet. Til tross for at gunstige effekter i flere KOLS-helseindikatorer ble observert, ble dette konsekvent observert over hele studiens varighet på 5 år. For det andre kan pasienter i indeksstudien representere en selvvalgt prøve, og som sådan ikke nødvendigvis en indikasjon på den arketypiske KOLS-røykeren. 6MWD-testen ble heller ikke utført hos omtrent halvparten av studiedeltakerne.

Denne studien bekrefter vår tidligere forskning om at bytte fra røyking til damp forbedrer luftveiene hos KOLS-pasienter, og at disse positive helseeffektene kan vedvare på lang sikt. Ved å redusere sigarettrøyking vesentlig eller slutte helt ved bruk av EF, og derved redusere eksponeringen for flere giftige kjemikalier, kan det ha resultert i bedre forhold i luftveiene  og derved gitt en generell forbedret helse.

Resultatene av denne studien er verdifulle fordi mange KOLS-pasienter viser liten interesse for å slutte eller redusere sigaretter til tross for symptomene. Å bytte til langt mindre skadelige erstatninger kan begrense lidelsen til mange pasienter ved å redusere noe av den ellers uunngåelige byrden av luftveissykdommer og dødelighet forårsaket av sigarettrøyking. Leger med ansvar for den røykende pasienten med KOLS bør vurdere alle tilgjengelige alternativer og velge de som gir størst sannsynlighet for å stoppe eksponering for tobakkrøyk, inkludert EC. 

Større studier vil være nødvendig for å avklare rollen som kategorien e-damp har for røykeslutt og / eller reversering av skade hos røykere med KOLS. Selv om disse funnene er foreløpige, kan bevisene som presenteres i studien vår om de langsiktige helseeffektene av damping på KOLS vurderes av helsepersonell når de gir spesifikke råd til KOLS-pasienter som ikke kan eller ikke vil slutte å røyke.