Røykere bør bytte til e-sigaretter!

Public Health England har nylig offentliggjort en rapport med kunnskapsstatus om e-sigaretter. Rapporten viser at det har vært en negativ utvikling i den engelske befolkningens syn på risiko ved damping. Dette kan føre til at færre røykere bytter til damp, og kan derfor ha en negativ effekt på folkehelsen.

Hvert år de siste årene har Public Health England (PHE) bestilt en uavhengig rapport der forskere har fått i oppdrag å oppsummere og oppdatere kunnskap om e-sigaretter. Den siste rapporten i serien ble offentliggjort i mars 2020: “Vaping in England: an evidence update including mental health and pregnancy”.  Forfatterne; Ann McNeill, Leonie Brose, Robert Calder, Linda Bauld og Debbie Robson, er tilknyttet King’s College London, University of Edinburgh og Cancer Research UK.

De seks rapportene har hatt ulike hovedtemaer, og i 2020 er det utbredelse av damping i England som er i fokus. Rapporten inneholder en oppdatering om hvor utbredt damping er blant unge og voksne, på grunnlag av flere store spørreundersøkelser. Forfatterne har dessuten gjennomført en litteraturgjennomgang når det gjelder damping blant personer med psykiske lidelser og gravide.

Det blir varslet at det vil komme en omfattende gjennomgang av forskning om risiko (helseeffekter) ved e-sigaretter i en framtidig rapport. Dette temaet blir altså ikke behandlet i denne rapporten, men forfatterne skriver at konklusjonene fra de tidligere rapportene fremdeles er viktige budskap for å forhindre skade. Disse konklusjonene kan oppsummeres slik:

  • Dampeprodukter med nikotin har bare en liten brøkdel av risikoen ved røyking, men dette betyr ikke at det er risikofritt.
  • Røykere bør oppfordres til å prøve e-sigaretter med nikotin sammen med nikotinholdige legemidler og veiledning. Dette vil i stor grad øke sjansene til å klare å slutte å røyke.
  • Personer som aldri har røykt bør oppfordres til å ikke røyke og heller ikke dampe.
  • Dampere bør oppfordres til kun å bruke e-sigaretter og slutte helt å røyke.

I pressemeldingen fra Public Health England i forbindelse med publiseringen av rapporten heter det: 

Smokers should switch to e-cigarettes to help them quit smoking, but non-smokers should not take up vaping.

Vi gjengir her noen av tallene fra PHE-rapporten 2020 når det gjelder utbredelse av damping i England.

Utbredelse av damping blant voksne

I England har andelen av voksne som damper holdt seg stabil siden 2014, og blir anslått til mellom 5 og 7 prosent i ulike studier. Det er dermed omtrent 3,1 millioner voksne som damper i England. Blant personer som røyker er det mellom 14 og 20 prosent som også damper. Andelen dampere blant tidligere røykere har økt, og lå mellom 12 og 13 prosent i 2019. Mindre enn 1 prosent av de som aldri har røykt damper. 

I Norge er det til sammenlikning ca 3,5 prosent av befolkningen 16-74 år som oppgir at de damper (daglig eller av og til).

Røyking blant voksne i England har fortsatt å avta de siste 10 årene, og var rundt 15 prosent i 2019. Figuren nedenfor viser utbredelsen av røyking og damping hentet fra ulike undersøkelser.

De fleste voksne som damper oppgir at de bruker det som et røykesluttmiddel. Det gjaldt rundt halvparten i de ulike undersøkelsene. Andre vanlige grunner er opplevelsen av at det er mindre skadelig å dampe enn å røyke, at man nyter det, og at det er billigere enn å røyke.

I en av undersøkelsene som blir referert i rapporten, ser de spesielt på en gruppe de kaller “long-term former smokers”. Dette er personer som har vært røykfri i mer enn ett år. I denne gruppa har andelen dampere økt betydelig, som illustrert med den røde kurven i figuren nedenfor: fra 1,8 prosent i 2014 til 11,6 prosent i 2019. Figuren viser også at bruk av nikotinholdige legemidler (NRT) blant de som har vært røykfrie lenge holder seg lav, rundt 3 prosent (grønn). Hverken e-sigaretter eller  NRT-produkter brukes noe særlig blant de som aldri har røykt (grå og blå). 

Data fra røykesluttjenester i England tyder på at når e-sigaretter brukes for å slutte å røyke (alene eller sammen med medisinske produkter) er suksessratene sammenliknbare med, eller høyere enn, medisinske produkter alene.

Oppfatningen om risikoen ved å dampe sammenliknet med å røyke har dessverre utviklet seg i utakt med forskningen. I 2014 var det 45 prosent av de som røykte som mente at damping er mindre skadelig enn røyking. I 2019 var det bare 34 prosent som mente det samme. Andelen av røykerne som mener at røyking og damping er like skadelig har økt fra 26 prosent i 2014 til 42 prosent i 2019.

It is of concern that negative beliefs about the harms from vaping might prevent smokers from switching to vaping and they would therefore continue to be exposed to the extremely high levels of harm caused by smoking. 

Utbredelse av damping blant unge

Damping blant unge er en bekymring når man skal vurdere hvordan e-sigaretter skal reguleres. Den relativt sterke populariteten blant unge i USA har fått enkelte til å kalle dette en epidemi.

Det er derfor interessant å se hvordan dampemønsteret blant unge er i England. I PHE-rapporten heter det at utbredelsen av damping blant unge i England har holdt seg noenlunde stabil: I 2018 var det 6 prosent av 11-15-åringene som dampet og i 2019 gjaldt det 5 prosent av 11-18-åringene. Forfatterne finner at damping i hovedsak skjer blant unge som har røykeerfaring. Under 1 prosent av unge som aldri har røykt er dampere. Ingen av undersøkelsene forskerne har gjennomgått rapporterer noen særlig økning i utbredelsen av damping blant unge. 

Figuren nedenfor viser utbredelsen av damping blant unge – blant de som er nåværende røykere, tidligere røykere, de som har prøvd å røyke og de som aldri har røykt. De røde søylene er andelen nåværende dampere. Vi ser at denne andelen er relativt høy blant de som røyker eller har røykt noen gang, men svært liten blant de som aldri har røykt.

Lungesykdom

Rapporten har også med en oversikt over forekomst av lungesykdom og bivirkninger av damping. Bakgrunnen er de mange tilfellene av lungesykdom – EVALI – som oppsto i USA i 2019, og som først ble tilskrevet bruk av e-sigaretter. PHE-rapporten fastslår at THC ble identifiserte som en fellesnevner for disse tilfellene, sammen med vitamin E-acetat. Du kan lese mer om dette temaet her. 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har indikert at 80 prosent av de innlagte EVALI-pasientene selv (eller familie/venner) oppga at de hadde brukt THC-holdig dampevæske. CDC erkjenner at det er begrensninger knyttet til selvrapporterte data om produktene – ikke alle vil fortelle at de har brukt THC. Vitamin E-acetat ble funnet i et stort flertall av dampeproduktene som inneholdt THC, som ble samlet inn fra pasientene, og testet av FDA. Det ble tatt prøver fra lungene fra et utvalg på 51 EVALI-pasienter fra 16 stater, og det ble funnet E-acetat hos 48 av dem (94 prosent).

I England har man ikke opplevd liknende sykdomsutbrudd. Forfatterne skriver at legemiddelverket (MHRA) siden 2016 har mottatt rapport om fire tilfeller med dødelig utfall som kan være relatert til nikotinholdige dampeprodukter, men sammenhengen er ikke klarlagt.  Mellom mai 2016 og januar 2020 mottok de 84 rapporter om bivirkninger som ble antatt å være assosiert med nikotinholdige dampeprodukter. I omtrent samme periode ble det rapportert 1847 reaksjoner på røykesluttmiddelet varenicline (Champix), hvorav 9 dødsfall. I tillegg ble det rapportert 875 reaksjoner på NRT, inkludert 5 dødsfall. Forfatterne understreker at reguleringen av e-sigaretter er en helt annen i Storbritannia enn i USA.

I pressemeldingen fra Public Health England i forbindelse med publiseringen av rapporten uttaler professor John Newton, Director of Health Improvement (PHE) at det er bekymringsfullt å se hvor mye utbruddet av lungesykdom i USA har påvirket røykeres syn på e-sigaretter i Storbritannia.

Safety fears may well be deterring many smokers from switching, leaving them on a path to years of ill health and an early death due to their smoking.

Hvis du lurer på om damping er farlig, kan vi også anbefale denne informasjonen fra britiske myndigheter: “8 things to know about e-cigarettes”

Damp og psykisk helse

Forskerne gjennomgikk litteraturen om damping  blant mennesker med psykiske helsetilstander og fant noe forskning som viser at damp kan redusere røyking i denne gruppa, men det er behov for ytterligere forskning.

De fant også at helsepersonell trenger bedre informasjon og trening for å støtte mennesker med psykiske helsetilstander til å bruke e-sigaretter for å slutte å røyke. PHE har i dag publisert  Råd om damping ved psykiske helseforetak.

.

McNeill, A., Brose, L.S., Calder, R., Bauld, L., and Robson, D. (2020). Vaping in England: an evidence update including mental health and pregnancy, March 2020: a report commissioned by Public Health England. London: Public Health England.

Se også:
https://www.gov.uk/government/news/false-fears-preventing-smokers-from-using-e-cigarettes-to-quit

https://www.gov.uk/government/publications/vaping-in-england-evidence-update-march-2020/vaping-in-england-2020-evidence-update-summary?fbclid=IwAR1EznbQRpZmHLF1RAMYiwOyqE50V4FXgjz_MmtRR17Q3iK8akkJJrnFP1E