Snus erstatter røyking – gir store folkehelsegevinster

Det er nå flere nordmenn som bruker snus enn som røyker daglig. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mens 14 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år brukte snus daglig i 2019, var det bare 9 prosent dagligrøykere. Nikan har sett nærmere på tallene, og bedt om kommentarer fra forsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet. 

De 10 siste årene har andelen av befolkningen som er dagligrøykere blitt mer enn halvert, fra 21 prosent i 2009 til 9 prosent i 2019. Andelen som bruker snus daglig har økt, fra 6 prosent i 2009 til 14 prosent i 2019. Snus har altså overtatt som den foretrukne inntaksmåten for nikotin – noe som er en gledelig nyhet sett fra et skadereduksjonsperspektiv

Andel av befolkingen 16-74 år som røyker eller snuser daglig
Kilde: ssb.no

Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet kommenterer utviklingen slik:

– Endringen som har skjedd i det norske nikotinmarkedet er svært positiv, og har fått stor oppmerksomhet i utlandet. Det har skjedd en hurtig forskyvning fra livsfarlige forbrenningsprodukter som sigaretter og rulletobakk til ulike varianter av snus. Andelen røykere er halvert på 10 år. For 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Ifølge Helsedirektoratet er Norge det landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere. 

Karl Erik Lund påpeker at totalvolumet av tobakk som nordmenn konsumerer også er redusert. Det er altså ikke slik at den sterke økningen i snusbruk har bidratt til en økning i den samlede tobakksbruken.

– Samlet sett vil dette resultere i en formidabel folkehelsegevinst. Vi kan forvente langt færre nye tilfeller av KOLS, lungekreft og hjerte-/karsykdommer. Disse sykdommene er til sammen årsak til 75 prosent av de røykerelaterte dødsfallene. Snus – om enn ikke risikofritt – øker ikke risiko for å få noen av disse tre sykdommene.

Tallene fra 2019 viser en spesielt sterk nedgang i røyking bare fra 2018 til 2019, og en tilsvarende økning i snusbruk. Lund ønsker ikke å legge spesielt vekt på utviklingen fra ett år til det neste, men uttaler at han har fokus på langtidstendensene. Det er årlige variasjoner som ofte skyldes tilfeldigheter.

Snusbruk er vanligst blant unge menn

Det er fremdeles mange flere menn enn kvinner som snuser – henholdsvis 20 og 7 prosent oppgir at de bruker snus daglig. Blant kvinner har dagligsnusing likevel økt fra lave 1 til 7 prosent de siste 10 årene.

Det er vanligst å snuse blant unge, og aller vanligst blant de mellom 25 og 34 år: I 2019 var det 24 prosent av dem som brukte snus daglig. I denne gruppa har andelen dagligrøykere gått ned fra 20 prosent i 2009 til bare 4 prosent i 2019. I den yngste aldersgruppa – 16–24 år – er det nå bare 2 prosent som røyker daglig.

Figurene nedenfor viser utviklingen i gruppa 25-34 år de siste 10 årene, blant menn og kvinner.

Menn
Kvinner

Nikan mener

Nikan ser svært positivt på utviklingen. Selv om det ikke er risikofritt å snuse, innebærer det svært stor skadereduksjon sammenliknet med å røyke. Folkehelseinstituttet har anslått at 2 av 3 røykere vil dø som følge av røykerelaterte sykdommer. Undersøkelser viser at mange bruker snus som røykesluttmiddel. Det er også en del som begynner å snuse uten å ha røykt først. Kritikerne hevder at det siste er et folkehelseproblem. Vi i Nikan mener at svært mange i denne gruppa ville begynt å røyke dersom snus ikke var tilgjengelig. Det er de landene som tillater snus som har hatt sterkest nedgang i røyking de siste årene. Dette viser at vi trenger mindre skadelige inntaksmåter for nikotin.

Statistikken fra SSB finner du her.