Oppheving av forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter: Norske særregler varsles

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte forrige torsdag (21.11.19) et brev til EU-kommisjonen angående reguleringen av blant annet e-sigaretter, hvor de varsler enkelte særnorske reguleringer de ønsker å få inn ved siden av Tobakksproduktdirektivet (TPD).

Ifølge denne EU-meldingen vil Norge i nær framtid implementere TPD og oppheve forbudet mot e-sigaretter med nikotin. 

Nikan ser flere positive sider ved forslagene. Blant annet at e-sigaretter kan få unntak fra oppstillingsforbudet, at det vil lempes på reklameforbud ved salg via nettet, og krav til bruksanvisninger på norsk. 

Dessverre varsler norske myndigheter også enkelte forbud knyttet til snus, dette gjelder snus tilsatt vitaminer og taurin som påberoper seg å ha en helseeffekt. Dette er de samme kravene som det vil bli stilt til e-sigaretter. Det foreslås også et system med dobbelt alderskontroll.

Departementet beskriver følgende 9 forhold hvor det er ønskelig med tillegg eller avvik fra TPD:

1) Nye produkter eller endringer i produkter må meldes inn 12 uker før de kan selges på markedet, slik at myndighetene kan gjøre en forhåndskontroll av produktene. Departementet viser til at flere EU-land har tilsvarende frist.

2) Departementet viser til at de landene som tillater salg av snus selv har ansvar for å regulere innholdet. Norske myndigheter vil forby noen tilsetninger, dette gjelder vitaminer og taurin som påberoper seg å ha en helseeffekt.

3) Norge ønsker å spesifisere plassering og format på helseadvarslene på røykfrie tobakksprodukter. Dette er blant annet for å harmonisere advarslene med reglene for standardisert emballasje.

4) Kriterier for autorisasjon for nye tobakks- og nikotinprodukter. 
Norge har siden 1989 hatt forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter. Dette forbudet vil bli opphevet og erstattet av en autorisasjonsordning. Norge foreslår å presisere relevante vurderingskriterier i forskriften for å sikre en balansert vurdering av autorisasjonssøknadene.

5) Norge har i dag et forbud mot import og salg av e-sigaretter med nikotin. Forbudet vil bli opphevet med implementeringen av TPD. I mange land har det vært en økning i forgiftninger relatert til bruk av e-sigaretter. Når forbudet blir opphevet i Norge er det sannsynlig at flere mennesker vil bruke e-sigaretter, og at tilfeller av feilbruk og uheldige virkninger vil øke. For å unngå dette ønsker myndighetene å kreve at alle e-sigaretter utstyres med en bruksanvisning på norsk, som forklarer bruk og produktsikkerhet.

6) Krav om aldersverifisering ved utlevering av tobakksprodukter eller e-sigaretter som er solgt ved fjernsalg (via internett). 
For å sikre at tobakksprodukter og e-sigaretter ikke overleveres til mindreårige, foreslår myndighetene et system hvor leverandøren sikrer at mottakeren er over 18 år. Å sende produktene direkte gjennom postsystemet blir ansett som utilstrekkelig for å håndheve aldersgrensen.  

7) Registreringssystem for de som utleverer tobakksprodukter.
For å forsikre seg om at tobakksprodukter og e-sigaretter kjøpt på nett kun blir utlevert til kunder over 18 år, foreslår Norge en plikt for de som skal utlevere produktene å registrere seg hos Helsedirektoratet. Dette sees som nødvendig for å forsikre seg om at den personen som utleverer varen har nødvendig kjennskap til regler om alderskontroll. Departementet skriver at kravet ikke er omfattende, men tilstrekkelig for å etablere interne rutiner hos leverandøren av tobakksprodukter og/eller e-sigaretter. Den som utleverer vil få informasjon om aldersgrense ved registrering.

8) Unntak fra oppstillingsforbudet for e-sigaretter og e-væske for spesialforretninger.
I Norge er det ulovlig å stille opp tobakksprodukter synlig på salgssteder. Siden e-sigaretter er en mye mer variert produktgruppe, har forbrukerne større behov for å se produktene før kjøp. Det blir derfor foreslått å unnta e-sigaretter og e-væske fra oppstillingsforbudet.

9) Unntak for e-sigaretter og e-væske fra det norske reklameforbudet ved fjernsalg.
Alle typer reklame for tobakksprodukter og tobakkssurrogater (inkludert e-sigaretter) er forbudt i Norge. Dette inkluderer bilder og produktinformasjon på nettet, siden slik informasjon blir ansett å være indirekte reklame. Siden e-sigaretter er en mye mer variert produktgruppe har forbrukerne større behov for å se produkter før kjøp. Det blir derfor foreslått å unnta e-sigaretter og e-væske fra reklameforbudet, i den grad at nettbutikker kan vise bilder og beskrive produktene på en nøytral måte. Myndighetene er usikre på om dette er i tråd med TPD, og ønsker derfor synspunkter

Du kan lese hele brevet her: «Draft regulations relating to tobacco and nicotine products, electronic cigarettes and refill containers»