Rapport fra SRNT-konferansen del 2

De fremste forskerne på e-sigaretter framhever potensialet for folkehelsen.

Torsdag deltok Nikans representanter på sesjonen «Nye funn om e-sigaretter 2018-2019». Noen av de mest fremtredende forskerne på feltet hadde innlegg: Konstantinos Farsalinos, Peter Hajek, Clive Bates og Olivia Maynard. Vi refererer to av dem her.

Farsalinos uttrykte at for å framskaffe vesentlig ny kunnskap om helseeffektene av damping, trengs kliniske data over tid. Mye av forskningen i dag bygger på spørreundersøkelser (surveys), og det er vanskelig å trekke noen slutninger om hva som er årsak og hva som er virkning. Han ga et eksempel på en relativt ny studie som konkluderte med en sammenheng mellom damping og hjerte-/karsykdommer. Han kritiserte forskerne for å anta at årsaken til (i dette tilfellet) hjerteinfarkt er bruk av e-sigaretter, og at de ikke forsøkte å undersøke andre plausible forklaringer: For eksempel er det rimelig å anta at de som prøver å slutte å røyke (ved hjelp av e-sigaretter) i utgangspunktet har høyere risiko for slike sykdommer. Det er høy grad av korrelasjon mellom tidligere røyking og bruk av e-sigaretter. Farsalinos oppfordret forskere til å se på personenes historikk: Når begynte de å røyke, når sluttet de, når fikk de eventuelt et infarkt, osv.

Konstantinos Farasalinos

Hendelsene i USA, der mange ungdommer har fått en akutt alvorlig lungesykdom, ble selvsagt kommentert av flere forskere på konferansen. Farsalinos og andre framhever at e-sigaretter er brukt i mange år, av millioner av mennesker. Plutselig skjer dette i et bestemt land, på samme tid, i en ung aldersgruppe. Det er åpenbart at hendelsene ikke er relatert til vanlig bruk av e-sigaretter. Se også Karl Erik Lunds redegjørelse for sannsynlige sammenhenger i intervju med ham her.

Clive Bates presenterte en del statistikk om alternative leveringssystemer for nikotin som viser effekten på røykeatferd og dermed folkehelsepotensialet. Dette inkluderte for eksempel Sverige, med svært lav andel røykere. Sverige er også det landet i Europa med lavest forekomst av røykerelaterte sykdommer. Årsaken er snusbruk. I denne forbindelse viste han også til Norge, hvor snus har blitt svært populært blant unge de siste årene, mens røyking har gått svært mye ned. Bates mener at erfaringen med snus kan generaliseres til å gjelde andre alternative inntaksmåter for nikotin.

Bates minnet om at det i tilfellet med snus er tobakksindustrien som leverer skadereduserende produkter, og at vi kanskje ikke skal motarbeide industrien på alle områder.

Clive Bates i intervju med Nikan etter konferansens første dag

Han gikk videre gjennom statistikk fra Storbritannia, USA, Australia, Japan og Sør-Korea. I alle tilfellene kan man se et sammenfall mellom bruk av e-sigaretter og (økt) reduksjon i røyking.

Juul har fått skylden for at damping er blitt populært blant unge i USA. Bates viste til at de imidlertid også hadde medvirket til at mange amerikanere har sluttet å røyke. Han er bekymret for risikoen for at dampeutstyr nå kan bli gjenstand for sterke restriksjoner i USA, og at nedgangen i røyking dermed vil stoppe opp.

Avslutningsvis fastslo Bates at det er vanskelig å anslå effekten av damping i befolkningen generelt. Men det er klart at e-sigaretter kan ha betydning på flere måter:

  • Å prøve å slutte med e-sigaretter øker sjansen til å lykkes
  • Å bruke e-sigaretter øker antall forsøk på å slutte
  • Noen slutter uten å ha planlagt det
  • Bruk av e-sigaretter beskytter mot å gå tilbake til sigaretter når man har sluttet
  • Noen unge starter riktignok med e-sigaretter, men begynner aldri å røyke