Sammen står vi sterkere!

Nikan har sluttet seg til et nytt europeisk nettverk av organisasjoner som kjemper for skadereduksjon.

Nettverket ETHRA står for European Tobacco Harm Reduction Advocates. Dette er et nettverk av organisasjoner med samme mål som Nikan, som vil drive belutningspåvirkning innen tobakksskadereduksjon. 

ETHRA tar sikte på å koordinere og forsterke forbrukernes stemme innen tobakksskadereduksjon i Europa, og er således en støtte for millioner av nikotinbrukere.

Produkter med lavere risiko er en vei bort fra røyking for millioner av europeere, men blir møtt av mye motstand. I dag lanseres ETHRA – en gruppe som er dannet av forbrukere og andre pådrivere – for å promotere fornuftig regulering av innovative nye løsninger for de som ønsker å fortsette å bruke nikotin i en vesentlig tryggere form.

En viktig bakgrunn for dannelsen av ETHRA er at skadereduksjon på tobakksområdet står overfor store utfordringer. TPD er i ferd med å revideres, og WHOs konferanse “Framework Convention on Tobacco Control” (FCTC) blir avholdt i Nederland i løpet av neste år.

ETHRA tar sikte på å koordinere og forsterke stemmene til europeiske nikotinkonsumenter som har funnet en vei bort fra røyking ved hjelp av  produkter som er enormt mye mindre skadelige enn tobakssigaretter.

ETHRAs partnere og støttespillere vil dele informasjon og koordinere og planlegge handling på regionalt plan, samt støtte hverandre på nasjonalt plan innenfor organisasjonens fem kjerneprinsipper:

1) Vi støtter skadereduksjon på tobakksområdet.

2) Vi vet av egen erfaring og forskning at et mangfold av leveringssystemer og smaker styrker røykeres evne til å slutte, og vi er derfor motstandere av reguleringer som legger restriksjoner på dette.

3) Reguleringer må alltid ta hensyn til at risikoen ved skadereduksjonsprodukter er minimal sammenliknet med den høye risikoen ved sigarettrøyking, og sørge for at dette blir reflektert.

4) Vi mener at liv og helse for voksne røykere og eks-røykere alltid må tas med i betraktning når man vurderer risikoen for unge.

5) Skadereduksjonsprodukter må være rimelige i innkjøp. Det er ingen grunn til å benytte tobakksavgifter på produkter som tilbyr et mye sikrere alternativ til røyking.

Se hjemmesiden her: https://www.ethra.co/

«Vi er glade for å kunngjøre lanseringen av European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA)», sier Nathalie Dunand fra SOVAPE – en fransk forbrukerorganisasjon som er dedikert til større bevissthet om fordelene ved bruk av e-sigaretter.

“Røykeratene i europeiske land som har en fornuftig regulering av tryggere produkter har gått kraftig ned, og det ville være dumt å hindre denne nedgangen. ETHRA har som mål å representere interessene til nikotinforbrukere over hele Europa og å spre ordet til land som fremdeles er skeptiske til fordelene ved skadereduksjon.”

Sarah Jakes, fra den britiske forbrukerorganisasjonen New Nicotine Alliance, sier: «Reduksjon av tobakksskader har vært en enestående suksesshistorie i opplyste europeiske stater, men EU og WHO ser ut til å virke ivrige med å skru klokken tilbake og innføre harde og dårlig gjennomtenkte restriksjoner på livreddende produkter. ETHRA er en velkommen ny stemme for forbrukerne i den europeiske regionen for å kjempe for rettighetene til røykere og eks-røykere mot kontraproduktiv politikk rundt nikotinbruk.”

Grupper eller foreninger som er interessert i å være partnere eller støttespillere i ETHRA kan sende en mail til europethra@gmail.com.

ETHRA er blitt dannet for å utfylle eksisterende organisasjoner og grupper for å øke forståelsen for fordelene med nye risikoreduserende nikotinprodukter og en bedre anerkjennelse av fortsatt og langvarig nikotinbruk som et kraftig virkemiddel for røykeslutt.

10 grupper innen skadereduksjon har blitt medlem fra starten. Disse er ACVODA (Nederland), Aiduce (Frankrike), ANPVU (Italia), EU for Snus (Sverige), NNA Ireland (Irland), NNA UK (England), Nikan (Norge), Sovape (Frankrike), Snus Users Association (England), Greek Vapers Club (Hellas) og vapers.org.uk (England).