Hvorfor har ungdommer i USA blitt rammet av akutt lungesykdom?

Forsker Karl Erik Lund er fortvilet over medienes sensasjonspregede oppslag om sykdom etter e-sigarettbruk i USA.

Den siste tiden har det vært en rekke nyhetsoppslag fra USA om akutt lungesykdom blant unge som har brukt e-sigaretter. New York Times rapporterer nå at fem er døde. Aftenposten melder i dag: «USA ber folk slutte med e-sigaretter». Bør vi være skeptiske til e-sigaretter som alternativ til tobakkssigaretter?

Vi sendte noen spørsmål til seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet, som har forsket på tobakkskadereduksjon i en årrekke. Les intervjuet her.

– Er det farlig å bruke damp/e-sigaretter?

– Ingen, inkludert produsentene, hevder at e-sigaretter er totalt risikofrie. Kjemiske analyser av e-væsken som fordampes, prøver av dampen som inhaleres, ulike dyreforsøk samt undersøkelser av akutte fysiologiske reaksjoner hos mennesker tilsier imidlertid at helserisikoen fra e-sigaretter er lav. Foreløpig mangler epidemiologiske undersøkelser fra lang tids bruk som eventuelt kan bekrefte denne antagelsen.

– Dine og mange andre undersøkelser viser at majoriteten av dampere består av røykere eller forhenværende røykere. Hvordan vurderer du risikoforskjellen mellom e-sigaretter og tobakkssigaretter?

– Ja, vi må alltid huske at alternativet til damping for de aller fleste vil være tobakksrøyking. Det er derfor vi bør bruke tobakksrøyking som sammenligningsgrunnlag. Og det er medisinsk konsensus om at aerosol fra e-sigarettene har langt lavere skadepotensial enn inhalasjon av sigarettrøyk. Sigarettrøyken inneholder ca 5000 kjemiske stoffer, og ca 70 er potensielt kreftfremkallende. Røyking har et 50 talls følgeskader, hvorav ca 20 er dødelige. Mange av de røykerelaterte sykdommene er assosiert til tjærestoffene og karbonmonoksid. Disse finnes ikke i damp. Dampen inneholder langt færre giftstoffer, og nivåene for de få som finnes er som regel under de som er i tobakksrøyk.

– Har du noe anslag?

– Vårt søsterinstitutt i Storbritannia, Public Health England, holder fortsatt fast ved at e-sigaretter kun utgjør ca 5% av skadepotensialet fra tobakksrøyking. E-sigaretter har vært på markedet i ca 10 år og produktet har nå ca 50 millioner brukere på verdensbasis. Mange har dampet i årevis. Hvis risikoen hadde vært høy burde dette etter hvert bli reflektert i rapportering av helseskader. Foreløpig har vi liten grunn til bekymring. Det kan imidlertid være giftstoffer (f.eks. diacetyl) i enkelte smakstilsetninger i noen typer e-væske som kan føre til skade i respirasjonssystemet under fordampning. Det blir derfor viktig med produktregulering når nikotinholdig e-væske kommer i salg fra norske butikker til neste år. Det har helsemyndighetene rigget opp til.

– Vet man nå hva som har forårsaket sykdomstilfellene i USA?

– Det er fortsatt noe tidlig å konkludere, men sykdomsutbruddene i USA har noen karakteristika som epidemiologer har bemerket. Det bemerkes at det skjer så plutselig, tatt i betraktning at e-sigaretter har vært på markedet så lenge med så mange brukere. Videre, de akutte lungesykdommene har alle inntruffet i et ungt alderssegment, mens snittalderen på brukerne ligger rundt 40 år. Det er dessuten kun i USA at disse lungesykdommene er rapportert, og ikke f.eks i England der det alene er ca 3 millioner dampere. Viktigst, åtte av ti tilfeller oppstod etter inhalasjon fra e-væske inneholdende tetrahydrocannabinol (THC) – det psykoaktive virkestoffet i cannabis. Når e-sigaretter brukes for å innta THC skjer det fra en væske som er oljebasert, og ikke alkoholbasert (propylenglykol & glyserol) slik som ordinær bruk forutsetter. Det foregår nå laboratorietestinger av denne væsken og det rapporteres om funn av såkalt ‘vitamin E acetate’ (tocopherol acetate). Dette er en ingrediens som selgere av cannabisolje har tatt i bruk som fortykningsmiddel av cannabisoljen. THC-potensialet i cannabisoljen vurderes ofte etter væskens tykkelse, og på det illegale cannabismarkedet blir derfor E acetate tilsatt for å skjule at cannabisoljen ofte kan være ganske utvannet. Når oljen varmes opp, lar den seg inhalere. Men når den kjølner i lungene, kan det oppstå alvorlige skader. Trolig er det dette som har forårsaket mange av, om ikke alle, tilfellene. Trolig, men vi vet ikke sikkert.

– Hvilke råd vil du gi til de som damper eller ønsker å begynne med e-sigaretter i Norge?

– Kjøp brukerutstyr fra forhandlere som har godt renomme i dampemiljøet. Forhør deg med erfarne dampere. Oppsøk NIKAN eller Norsk Dampselskap for råd derfra. De sitter på masse kompetanse. Mye mer enn det som nå finnes av kunnskap om e-sigaretter på helsesiden – dessverre.

Har du noen tanker om medienes behandling av denne saken?

– Jeg har fulgt med på omtalen i amerikanske medier, og notert meg hvilket budskap helsemyndighetene, tobakkskontrollbevegelsen og journalistene har kommunisert. De første reaksjonene fra helsemyndigheten var preget av panikkartet advarsler mot e-sigaretter i sin alminnelighet. Etterhvert som de erkjente at sykdomsutbruddene var knyttet til misbruk av e-sigaretter for inntak av cannabisolje, ble advarslene heldigvis spisset mot dette.

– Store deler av den amerikanske tobakkskontrollbevegelsen tok tidlig avstand fra bruk av e-sigaretter. For dem er e-sigaretter en del av tobakksproblemet og ikke en del av løsningen på tobakksproblemet. Som forventet utnyttet de situasjonen i sin propaganda mot damping. Det finnes imidlertid hederlige unntak som f.e ks. Boston-professor Michael Siegel som skal ha mye av æren for at helsemyndighetene etterhvert begynte å nyansere sitt budskap.

– Sett under ett synes jeg journalistene vanligvis skriver ganske balansert om damping. I denne saken synes jeg imidlertid de har vært late. Hadde de orket å grave bitte litt, så ville mange oppslag vært riktigere. Mange, som f.eks. nyhetsredaksjonen i NRK, formidlet ukritisk nyheten om at e-sigaretter førte til akutt lungekollaps blant unge amerikanere. Det gjorde Kveldsnytt etter at jeg i forkant hadde hatt en lengre samtale med journalisten og opplyst om at utbruddene sannsynligvis ikke kunne tilskrives bruk av e-sigaretter per se. Som straff for sin udåd har jeg invitert journalisten til ‘tvangsundervisning i e-sigaretter’ på vår store europeiske forskerkonferanse denne uken. TV2 hadde imidlertid et bra innslag.

Hva blir følgene av de sensasjonspregede oppslagene i Kveldsnytt og nå seinere i en del norske aviser?

– Ja, det er nettopp dette som er så fortvilende. Fra før har røykerne store misoppfatninger om relativ risiko mellom e-sigaretter og tobakksigaretter. Disse oppslagene sementerer deres feiloppfatninger og de fratas et motiv for et skadereduserende bytte. Selv forsøker jeg å besvare mediehenvendelser etter fattig evne. Men å rette opp igjen inntrykket som nå er skapt vil ta tid. Vi rammes av Det Asymmetriske Bullshit Prinsippet; ressursene som må investeres for å tilbakevise en feilaktig påstand er ti ganger større enn de ressursene som ble brukt for å framsette den feilaktige påstanden. Det er håpløst, og vi gir oss ikke …